ffc537ffc537ffc537

اغلب می‌پرسند

متولیان و حامیان مرکز کمان چه سازمان هایی هستند؟
"کمان"  مرکز مردم نهاد و موج آفرینی دوم کانون نخبگان جوان استان اصفهان است.

دوره های کمان از نظر زمانی و فرایندی دقیقا چگونه برگزار می شوند؟
ما هر سال را به 4 چرخه شتابدهی تقسیم کرده و در هر چرخه حداقل یک رویداد (ارزش آفرینی برای ایده، جرقه باران، ماراتون خلاقیت و...) توام با مشاوره، آموزش و شبکه سازی را سرمایه گذاری می کنیم. هر چرخه، یک برنامه 3 ماهه است که از بارش و انتخاب ایده، شتابدهی و روز ارائه نهایی برای سرمایه گذاران تشکیل شده است.